Members

Coaches:

 • Alex Eitoku

Returning Members:

 • Jessica Alexandria
 • Genevieve Boudreau
 • Michaella Chung
 • Raymond Feng
 • Kayla Gillespie
 • Brandon Kesselly
 • Daniel Kim
 • Christina Lupoli
 • Boshan Mo
 • Victoria Moore
 • Taryn Ross
 • Shawn Shou
 • Yevgeniy Temchenko
 • Lucien Thomas
 • Renee Wang
 • John Yi
 • Kathie Zhang
 • Julie Zhu

New Members:

 • Yi Wei David Chen
 • Yuanchao Gao
 • Frances Godinez
 • Hoi Yau Hung
 • Reina Iwase
 • Guanyi Ji
 • Michael Lau
 • Jiang Min Liang
 • Long Long
 • Jennifer McEldoon
 • Billi Pratama
 • Talya Randall
 • Priank Ravichandar
 • Shankar Sarthak
 • Wanli  Tan
 • Deniz Varol
 • Danhua Wang
 • Ye Wang
 • Timothy Wicaksono
 • Jiaxing Yan
 • Joseph Yi
 • Connor York
 • Xiang Zhao
 • Bijun Zhou