Jiawen Xu

Contact Info:

Email: jwxu@bu.edu

Tel: (781)-708-2937

Fax: (617)-353-4449

Research Field:

Time Series Econometrics

Forecasting

Financial Econometrics

Job Market Paper

CV_Jiawen Xu

LinkedIn