Steven Stratford

Hi my name is Streven Stratford. I study frinance. I play vrolleyball.

-courtesy of Deni