Katherine Ayars: Bhutan/Thailand

punakha

kids in punakha

kids in punakha